Razpis Trnovo

Maj 12, 2015 | Ostalo

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V PODNAJEM …

Kajak klub Soške elektrarne, Erjavčeva 20, NOVA GORICA v skladu s sklepom izvršnega odbora z dne  11.5.2015 objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V PODNAJEM

 

I. PREDMET PONUDBE

 Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora v podnajem na naslovu: Trnovo ob Soči , ki leži na parceli št.269/2 k.o. 2224- Trnovo za opravljanje športno turistične in gostinske dejavnosti.

 1.Poslovni prostor:

 Poslovni prostor zajema :

 Prostor A- prostori v objektu površine 68,00m2

Prostor B – parkirišče in travnate površine desno od parkirišča, površine 2300m2, po priloženem prikazu zemljiškega katastra občine Kobarid

 2. Višina izhodiščne najemnine:

 Višina izhodiščne najemnine za poslovni prostor znaša 9000€ /letno brez  DDV

 

 II. PONUDBA

Ponudba mora vsebovati:

Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru 

1.      Dokazilo  o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti :

 – za s.p.: priglasitveni list

– za pravne osebe: izpisek iz sodnega ali drugega- registra, ki izkazuje zadnje stanje

– za društva: odločbo o vpisu v register društev

 

2.      Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

– izjavo 0 solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,

– bilanco stanja za zadnje leto,

– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.

3.      Vsi ponudniki morajo  v roku za predložitev ponudb vplačati  varščino v višini 400 € na TR Kajak klub Soške elektrarne  SI 560475 0000 0535 879(Nova KBM , Nova Gorica)

4.   Izjava o ponujeni višini letne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine.

 

III. POGOJI  PONUDBE

1.      Poslovni prostori se oddajajo v podnajem za določen čas in sicer do 31.12.2020, z možnostjo podaljšanja podjemnega razmerja.

2.      Podjemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v nadaljnji podjem brez predhodnega soglasja Kajak kluba Soške elektrarne.

3.      Podjemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

4.      Podjemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. V primeru kakršnih koli predelav, ki bi pomenile spremembo funkcionalnosti objekta po vrnitvi le tega je potrebno pridobiti predhodno soglasje Kajak Kluba Soške elektrarne.

5.      Letna najemnina se poračuna v enakomernih  mesečnih zneskih do 20. v mesecu za naslednji mesec, za leto 2015 pa 25 % ob podpisu pogodbe preostanek pa v enakomernih mesečnih zneskih do 20.11.2015.

6.      Izbrani ponudnik-najemnik bo moral za čas pod najema objekt zavarovati pri zavarovalnici, proti kraji, požaru, izlivu vode in civilni odgovornosti.

7.      Izbrani ponudnik bo moral v času treningov in priprav tekmovalcem Kajak Kluba Soške elektrarne omogočiti uporabo parkirišča, zunanjega stranišča in možnost preoblačenja, v času izvedbe večjih tekmovanj (SP, EP, Svetovni pokal), enkrat letno v trajanju do pet dni, pa še dodatno uporabo garaže in prostora ob garaži ter zunanja stranišča in uporabo travnatega dvorišča, kar bo opredeljeno v  pogodbi in vsakoletnem priloženem terminskem koledarju prireditve.

8.      Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena najemnina.

 

IV. NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali jih prinesejo osebno v zaprti pisemski ovojnici na naslov Kajak klub Soške elektrarne, Erjavčeva 20, NOVA GORICA.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na OVOJNICI “PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA “. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne torek 19.5.2015.  Nepopolne vloge in vloge prispele po razpisnem roku bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo.

Javno odpiranje ponudb bo  dne 21.5.20 ob 17:00uri , v prostorih Kajak centra, Pot na breg 9, Solkan.

Pred sklenitvijo pogodbe se Kajak klub Soške elektrarne pridržuje pravico, da z najboljšimi   ponudniki opravijo  pogajanja o najemnini, ki se bo izvedla takoj po odpiranju ponudb.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku  15 dni od dneva dokončnega izbora

Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

 

V. POSEBNA DOLOČBA

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal podjemne  pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da podjemnik odstopa od svoje ponudbe.

Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnil, postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve podjemne pogodbe oz. se odloči, da ne izbere  nobenega ponudnika

 

VI. INFORMACIJE

Vsa pojasnila v zvezi z podnajemom,  odobite v Kajak klubu Soške elektrarne  pri pooblaščencu Branko Brezigar na tel. št 041 735 208.