Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v podnajem

Maj 22, 2015 | Ostalo

Kajak klub Soške elektrarne, Erjavčeva 20, NOVA GORICA v skladu s sklepom izvršnega odbora objavlja, JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V PODNAJEM.

I. PREDMET PONUDBE

Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja poslovnega prostora v podnajem na naslovu: Trnovo ob Soči , ki leži na parceli št.269/2 k.o. 2224- Trnovo  skupne površine 2368m2,za opravljanje športno turistične in gostinske dejavnosti.

1.Poslovni prostor:

Poslovni prostor zajema :

Prostor  A   –   poslovna stavba  površine 68,00m2

Prostor  B   – dvorišče (skupaj z travnato površino)  2300m2, po priloženem prikazu zemljiškega katastra občine Kobarid

 

2. Višina izhodiščne najemnine:

Višina izhodiščne najemnine za poslovni prostor znaša kot sledi:

1.      Za leto 2015: 4.500,00€

2.      Za vsako naslednje leto: 8.500,00€

 

 

II. PONUDBA

Ponudba mora vsebovati:

1.   Opis dejavnosti, ki bi potekala v  poslovnem prostoru

2.   Dokazilo  o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti :

– za s.p.: priglasitveni list

– za društva: odločbo o vpisu v register društev

3.   Vsi ponudniki morajo  v roku za predložitev ponudb vplačati  varščino v višini 400 € na

TR Kajak klub Soške elektrarne  SI 560475 0000 0535 879 (Nova KBM , Nova Gorica)

3.      Izjava o ponujeni višini letne najemnine.

 

III. POGOJI  PONUDBE

1.      Poslovni prostori se oddajajo v podnajem za določen čas in sicer do 31.12.2020, z možnostjo podaljšanja podnajemnega razmerja.

2.      Podnajemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v nadaljnji podjem brez predhodnega soglasja Kajak kluba Soške elektrarne.

3.      Podnajemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z podnajemno pogodbo.

4.      Podnajemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. V primeru kakršnih koli predelav, ki bi pomenile spremembo funkcionalnosti objekta po vrnitvi le tega je potrebno pridobiti predhodno soglasje Kajak Kluba Soške elektrarne.

5.      Letna najemnina se poračuna v enakomernih mesečnih zneskih do 20. v mesecu za naslednji mesec, za leto 2015 pa od podpisa pogodbe  v enakomernih mesečnih zneskih do 20.11.2015.

6.      Izbrani podnajemnik bo moral za čas podnajema objekt zavarovati pri zavarovalnici, proti kraji, požaru, izlivu vode in civilni odgovornosti.

7.      Izbrani podnajemnik bo moral v času treningov in priprav tekmovalcem Kajak Kluba Soške elektrarne omogočiti uporabo parkirišča, zunanjega stranišča in možnost preoblačenja, v času izvedbe večjih tekmovanj (SP, EP, Svetovni pokal), enkrat letno v trajanju do pet dni, pa še dodatno uporabo garaže in prostora ob garaži ter zunanja stranišča in uporabo travnatega dvorišča, kar bo opredeljeno v  pogodbi in vsakoletnem priloženem terminskem koledarju prireditve.

8.      Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena najemnina.

IV. NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali jih prinesejo osebno v zaprti pisemski ovojnici na naslov Kajak klub Soške elektrarne, Erjavčeva 20, NOVA GORICA.

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na OVOJNICI “PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA “. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne, sreda 27.5.2015. Vloge prispele po razpisnem roku bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo.

Javno odpiranje ponudb bo dne 29.5.20 ob 17:00 uri, v prostorih Kajak centra, Pot na breg 9, Solkan.

Pred sklenitvijo pogodbe se Kajak klub Soške elektrarne pridržuje pravico, da z najboljšimi   ponudniki opravijo  pogajanja o najemnini, ki se bo izvedla takoj po odpiranju ponudb.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku  15 dni od dneva dokončnega izbora

Izbranemu podnajemniku  se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

V. POSEBNA DOLOČBA

Če izbrani podnajemnik ne bo podpisal podnajemne  pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da podnajemnik odstopa od svoje ponudbe.

 

Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnil, postopek oddaje v podnajem ustavi do sklenitve podnajemne pogodbe oz. se odloči, da ne izbere  nobenega ponudnika.

 

VI. INFORMACIJE

Vsa pojasnila v zvezi z podnajemom,  dobite v Kajak klubu Soške elektrarne  pri pooblaščencu Branko Brezigar na tel. št 041 735 208.